1
`- ИНДУСТРИАЛЕН
КАПИТАЛ
ХОЛДИНГ АД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ул. Бачо Киро 8
София, ПК 1000
Телефон: (02) 980 26 48
(02) 980 34 38
E-mail адрес: office@hika-bg.com
Индустриален
капитал - Холдинг АД
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА 2022 ГОДИНА
Индустриален капитал - Холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро No 8
ЕИК 121619055
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
За периода, приключващ на 31 декември 2022 година хил. лв. хил. лв.
Активи / Собствен капитал и Пасиви Бележка
За периода
приключващ на
31 декември 2022
За периода
приключващ на
31 декември 2021
Активи
Нетекущи активи
Имоти, сгради,машини,съоръжения и други 5 17 12
Дългосрочни участия в предприятия 6 14,318 14,318
Капиталови инструменти отчитани по справедлива стойност 7 340 431
Вземания от свързани предприятия 4 170 249
14,845 15,010
Текущи активи
Вземания от свързани предприятия 4 1,326 765
Търговски и други вземания 51 62
Финансови активи държани за търгуване 8 120 108
Парични средства 9 12,995 12,040
14,492 12,975
Сума на активи 29,337 27,985
Собствен капитал и пасиви
Собствен капитал
Акционерен капитал 10 15,865 15,865
Изкупени собствени акции 10 (190) (190)
Премиен резерв от емисии и обратно изкупуване на акции 10 426 426
Резерви от преоценки на капиталови инструменти 10 (1,173) (1,082)
Общи резерви 10 1,587 1,587
Неразпределена печалба 10 7,723 7,356
Текуща печалба 10 2,651 1,860
26,889 25,822
Текущи пасиви
Задължения за дивиденти от разпределената печалба 11 2,166 2,005
Задължения към свързани лица 4;11 75 60
Задължения за възнаграждения на наети лица 11 118 24
Провизии за задължения към персонала 11 63 54
Задължения за данъци и осигуровки 11 26 20
2,448 2,163
Сума на собствен капитал и пасиви 29,337 27,985
Пояснителните бележки са неразделна част от индивидуалния отчет за
финансовото състояние
-
Дата на съставяне: 10.03.2023
Съставител: Одит - Корект ООД
/ Николай Георгиев Николов / Рег. No 064
Изпълнителен директор: Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски / / Милко Ангелов Ангелов /
Заверил съгласно одит доклад:
Одиторско дружество
I.1
Индустриален капитал - Холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро No 8
ЕИК 121619055
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
За периода, приключващ на 31 декември 2022 година
хил. лв. хил. лв.
Приходи / Разходи Бележка
За периода
приключващ на
31 декември 2022
За периода
приключващ на
31 декември 2021
Приходи от дейността 4,200 3,232
Приходи от дивиденти 12 4,195 3,227
Приходи от лихви 12 5 5
Други приходи 12 249 -
Разходи за дейността (1,783) (1,410)
Разходи за материали и консумативи 12 (9) (5)
Разходи за външни услуги 12 (417) (319)
Разходи за амортизации 12 (4) (6)
Разходи за възнаграждения 12 (1,246) (992)
Други разходи 12 (107) (88)
Печалба от обичайна дейност 2,666 1,822
Финансови приходи/разходи, нетно 12 (15) 38
Печалба преди облагане с данъци 12 2,651 1,860
(Приход / Разход) по отсрочени данъци - -
Печалба за периода 2,651 1,860
Доход на акция 10 0.17 0.12
Друг всеобхватен доход ,
Капиталови инструменти отчитани по справедлива стойност 7 (90) -
Общ всеобхватен доход 2,561 1,860
Пояснителните бележки са неразделна част от индивидуалния отчет за всеобхватния доход
Дата на съставяне: 10.03.2023
Одит - Корект ООД
Съставител: Рег. No 064
/ Николай Георгиев Николов /
Изпълнителен директор: Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски / / Милко Ангелов Ангелов /
Заверил съгласно одит доклад:
Одиторско дружество
II.1
Индустриален капитал - Холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро No 8
ЕИК 121619055
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За периода, приключващ на 31 декември 2022 година хил. лв.
Собствен капитал Акционерен
капитал
Обратно
изкупени
собствени
акции
Премиен
резерв от
емисии и
обратно
изкупуване
на акции
Резерви от
промени в
справедливата
стойност
Законови
резерви
Неразпределен
а
печалба
Натрупана
загуба
Текуща
печалба Общо
Остатък към 31.12.2021 година 15,865 (190) 426 (1,082) 1,587 7,366 (10) 1,860 25,822
Ефекти от корекции -
Ефекти от промяна на счетоводната политика -
Нетна печалба за периода 2,651 2,651
Разпределение на печалби за дивидент (1,493) (1,493)
Други изменения (1) 1,860 (1,860) (1)
Друг всеобхватен доход (90) (90)
Остатък към 31.12.2022 година 15,865 (190) 426 (1,173) 1,587 7,733 (10) 2,651 26,889
Дата на съставяне: 10.03.2023
Заверил съгласно одит доклад:
Съставител:
/ Николай Георгиев Николов / Одит - Корект ООД
Рег. No 064
Изпълнителен директор: Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски / / Милко Ангелов Ангелов /
Одиторско дружество
III.1
Индустриален капитал - Холдинг АД
гр. София, ул. Бачо Киро No 8
ЕИК 121619055
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За периода, приключващ на 31 декември 2022 година
Парични потоци За периода приключващ
на 31.12.2022
За периода
приключващ на
Парични потоци от оперативна дейност
Плащания към доставчици (506) (405)
Плащания свързани с възнаграждения (1,156) (981)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност, нетно - (35)
Нетни парични потоци от оперативна дейност (1,662) (1,421)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени дивиденти 3,665 2,621
Предоставени заеми на свързани предприятия - (155)
Възстановени заеми от свързани предприятия 49 26
Постъпления от лихви 6 5
Постъпления/плащания от операции с финансови инструменти (18) (29)
Други плащания - 22
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност 3,702 2,490
Парични потоци от финансова дейност
Получени суми от записване на ценни книжа - -
Платени суми по обратно изкупуване на ценни книжа - -
Платени дивиденти (1,085) (732)
Нетно парични потоци от финансова дейност (1,085) (732)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти 955 337
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода 12,040 11,703
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода 12,995 12,040
Дата на съставяне: 10.03.2023
Одиторско дружество
Съставител: Одит - Корект ООД
/ Николай Георгиев Николов / Рег. No 064
Изпълнителен директор: Изпълнителен директор:
/ Димитър Богомилов Тановски / / Милко Ангелов Ангелов /
Заверил съгласно одит доклад:
IV.1
1
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
„ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ – ХОЛДИНГ“ АД КЪМ 31.12.2022 г.
Този индивидуален финансов отчет е съставен на база на принципа „действащо
предприятие“.
1.Корпоративна информация
„Индустриален капитал – Холдинг“ АД е регистриран по ф.д. No Ф.Д 13060/1996 по
описа на Софийски градски съд, без срок на съществуване. Дружеството не е регистрирано по
Закона за ДДС. „Индустриален капитал – Холдинг“ АД е правоприемник на ПФ „Индустриален
капитал” АД. Дружеството е регистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията
с ЕИК 121619055.
Седалището и адресът на управление са в град София, район “Оборище”, ул. “Бачо
Киро” No8; телефон/факс: +359 2 980-26-48; +359 2 980-34-38 Факс: +359 2 986- 92-65, e-mail:
office@hika-bg.com, електронна страница в интернет:www.hika-bg.com
Публичност: Публично дружество регистрирано от Комисията за финансов надзор.
Търговия на акции : Българска фондова борса – София, Неофициален пазар, Борсов код:
HIKA (стар: 4I8), ISIN код: BG1100010989.
Капиталът на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД е в размер на 15 864 544 лева ,
разпределен в 15 864 544 броя обикновенни, безналични, поименни акции с номинал 1 лев на акция.
Органите на управление на дружеството са: Общото събрание на акционерите и
Съветът на директорите. Съветът на директорите се състои от следните членове: Иван Делчев
Делчев - член на колективен орган на управление, председател на съвета на директорите; Милко
Ангелов Ангелов– изпълнителен член на колективен орган на управление; Димитър Богомилов
Тановски – изпълнителен член на колективен орган на управление; Цоко Цолов Савов - член на
колективен орган на управление; Георги Василев Бочев - член на колективен орган на
управление; Александър Стефанов Стефанов - член на колективен орган на управление.
Дружеството се представлява от изпълнителните директори Димитър Богомилов
Тановски и Милко Ангелов Ангелов.
В дружеството функционира одитен комитет. Одитният комитет подпомага работата на
Съвета на директорите, има роля на лица, натоварени с общо управление, които извършват
мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на
финансово отчитане на дружеството. Въз основа на препоръка на одитния комитет се избира
регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятието. Одитният
комитет извършва и преглед на независимостта на регистрирания одитор. Одитният комитет има
следния състав:Теменужка Христова Раденкова - председател, независим член; Валентин
Иванов Стоилов - независим член; Росен Стефанов Танчев - независим член.
Към 31.12.2022 г. списъчният брой на персонала в дружеството е 14 служители
(31.12.2021 г.: 11).
Предметът на дейност на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД е: Придобиване,
управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване,
управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на
дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в
които участва холдинговото дружество; собствена производствена и търговска дейност.
„Индустриален капитал – Холдинг“ АД е холдинговото дружество по смисъла на чл.277
от Търговския закон. Преките дългосрочни участия на дружеството са изцяло в български
производствени предприятия.
2
Дружествата от Холдинга са производствени предприятия, които произвеждат стоки с
фокус към инвестиционно предназначение.
Холдинговото дружество съдейства на отделните предприятия, в които има дялово
участие, като организира и осъществява непрекъснато преструктуриране на произвежданата гама
изделия, като съдейства и по конкретни инвестиционни програми за внедряване на нови
технологии и нови машини. В предприятията се поддържа качество по европейски стандарти.
Осъществява се непрекъснат контрол по производството на нови изделия и по разширяване на
пазарния дял основно на европейските пазари. Този подход не е приложен към дружествата, в
които Групата има малцинствено участие. Малцинствените участия не позволяват пряко участие
в управлението и по тази причина предлаганите програми не се реализират.
Структура на акционерния капитал
Притежателите на акции съгласно данни от книгата на акционерите към 31/12/2022
година са както следва: (в хил.)
Акционери Брой
акции
% от
капитала
Индустриален кредит България ООД юридическо лице 2 853 17.98
ЗАИ АД юридическо лице 1 590 10.02
ЕМКА АД юридическо лице 1 589 10.01
Други юридически лица (37 ю.л.) юридически лица 2 859 18.02
Индивидуални акционери (26 070 ф.л.) физически лица 6 975 43.96
Общо: 15 865 100.00
Акционери в дружеството са 40 юридически лица и 26 070 физически лица.
Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата
на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на
дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите:
Акционери в „Индустриален капитал - Холдинг АД“
Акционери
Лично
притежавани
акции
%
Начин на
притежаван
е на
акциите
1 Индустриален кредит България ООД
юридическо
лице 2 852 800 17,98 лично
2 ЗАИ АД
юридическо
лице 1 589 728 10,02
лично
3 ЕМКА АД
юридическо
лице 1 588 600 10,01
лично
4 Он Хотер Ишай
физическо
лице 898 549 5,66
лично
5 Други юридически лица (37 ю.л.)
юридическо
лице 2 858 788 18,02
лично
6
Индивидуални акционери физически
лица (26 069 ф.л.)
физически
лица 6 076 079 38,30
лично
ОБЩО 15 864 544 100,00 лично
Освен „Индустриален кредит България” ООД и г-н Он Хотер Ишай, „ЗАИ” АД и
„ЕМКА” АД, няма други юридически или физически лица, притежаващи повече от 5 % от
гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството към края на периода.
Обратно изкупeни собствени акции
На 19.12.2019 година „Индустриален капитал – Холдинг“ АД изкупи 100 000 (сто хиляди)
броя собствени акции, представляващи малко над 0.63% от капитала на дружеството. Обратно
изкупените акции са отчетени по цена на придобиване общо в размер на 190 000 лева, при цена
на придобиване от 1,90 лева за акция. Изкупуването е извършено на основание решение на
3
общото събрание на акционерите от дата 13.06.2019 г. и последваща проведена процедура
съгласно изискванията на закона.
Съгласно чл.187 а, ал.3 от Търговския закон дружеството преустановява упражняването
на правата по тези акции до последващото им прехвърляне на трети лица. Изкупените собствени
акции са представени в отчета за финансовото състояние по цена на придобиване в намаление на
собствения капитал на дружеството, отделно от регистрирания акционерен капитал. Всяка
последваща разлика между цената на придобиване и цената на разпореждане с обратно
изкупените акции се отчита в премийния резерв от емисии и обратно изкупуване на акции, без
това да оказва влияние върху финансовия резултат на дружеството.
2. Преглед на рисковете, на които е изложено Дружеството
„Индустриален капитал – Холдинг“ АД е холдинговото дружество по смисъла на чл.277
от Търговския закон. Участието на холдинговото дружество в капитала на предприятия е
представено в бележите към финансовия отчет.
Ценови риск
Дружеството не е изложено директно на ценови рис