LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти


Одитиран консолидиран финансов отчет за 2019 г.

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми (МСС)

Одиторски доклад

Пояснителни бележки към финансовия отчет

Декларация от одитора

Доклад за дейността

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица