ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ - Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2008 г.


 

 

 

 

 

Одиторски доклад и счетоводни форми (КФН)

Пояснителни бележки към финансовия отчет

Информация относно публичното дружество

Допълнителна информация

Декларация

Доклад за дейността

 

 

     


 

 

За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2008 Индустриален капитал-холдинг АД