LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

Често задавани въпроси

1. Как мога да разбера дали имам акции в дружеството и какъв е техният брой?

Справка за притежаваните от Вас акции, облигации и други финансови инструменти, включително и за тези придобити от масовата приватизация може да се направи безплатно на сайта на Централен депозитар. За да направите проверката е необходимо да притежавате валиден ПИК код от НАП или личен електронен подпис.

Към момента капиталът на дружеството е увеличен със собствени средства 8 пъти. Това означава, че ако по време на масовата приватизация е внесена цялата сума от боновата книжка (25 хиляди неденоминирани лева) за нея са получени 25 акции, които към днешна дата са се увеличили на 200 акции.

2. С какъв документ се удостоверява собствеността?

Документът за собственост на акции се нарича „Депозитарна разписка".

3. От къде мога да получа "Депозитарна разписка"?

Депозитарната разписка се издава от Централен депозитар АД, но той не работи директно с акционерите. Тя може да бъде заявена и получена при лицензирани инвестиционни посредници.

4. Мога ли да продам притежаваните от мен акции?

Индустриален капитал-холдинг АД е публично дружество и акциите се търгуват на БФБ, Сегмент акции Standard, борсов код HIKA.

Всички услуги, свързани с публични ценни книжа (вкл. покупко-продажбата) се извършват от лицензирани инвестиционни посредници.

5. Имам ли да получавам дивидент?

По решение на Общото събрание на акционерите е гласуван брутен дивидент на една акция за:
2016 г. - 0.05263 лв. (отписан по давност)
2017 г. - 0.06315789 лв. (отписан по давност)
2018 г. - 0.0735 лв.
2019 г. - 0.0735 лв.
2020 г. - 0.07368421 лв.
2021 г. - 0.0947368 лв.
2022 г. - 0.084211 лв.

6. Как мога да получа дивидента?

За последната финансова година акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници получават дивидента си от съответния инвестиционен посредник, а останалите акционери могат да получат дивидента си от обявената в съобщението банка в период от шест месеца от началната дата на изплащане, определена с решението на общото събрание на акционерите. В банката дивидентът се изплаща на каса лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно).

Непотърсеният дивидент е дължим до изтичане на 5-годишен давностен срок. В рамките на този срок дивидентът може да се получи. След изтичането на срока дивидентът се отписва.

1. В офиса на дружеството лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно (образец)).

Дивидентът на починал акционер може да се получи лично когато наследникът е един (представя удостоверение за наследници) или от пълномощник, който е необходимо да представи удостоверение за наследници и изрично писмено нотариално заверено пълномощно (образец).

2. По банков път (таксата е за сметка на дружеството). За превода на дивидента по банков път е необходимо да се попълни Заявление, което да се изпрати на e-mail ird@hika-bg.com, заедно с Удостоверение за банкова сметка. Ако получателят е наследник се прилагат и

- при единствен наследник на акционер – удостоверение за наследници;
- при пълномощник на наследници на акционер – удостоверение за наследници и нотариално заверено пълномощно.

7. Дължа ли данък върху получения дивидент?

Дивидентите са доход, който се облага при източника. Индустриален капитал-холдинг АД превежда на държавата целия данък върху дивидента в едномесечен срок след вземане на решението, независимо от това дали дивидентът е поискан и изплатен на акционера.

Дивидентите са обложени с 5% данък при източника.

8. Наследяване на акции на починал акционер

Акциите са вид имущество, което се наследява. Името на починалия акционер продължава да фигурира в книгата на акционерите, която се води от Централен депозитар АД, докато наследниците не предприемат съответните действия по наследяване.

Процесът по наследяване е регламентиран в Правилник за дейността на Централен депозитар в чл.172, чл.172а, чл.172б и чл.173.