LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

Политика за поверителност на личните данни

1. КОИ СМЕ НИЕ

„Индустриален капитал-холдинг“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121619055, със седалище и адрес на управление: град София, район “Оборище”, ул. “Бачо Киро” № 8.
За нас е от изключително значение защитата на Вашите лични данни при използването на услугите на дружеството и искаме да Ви уведомим какви лични данни за Вас използваме, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.
„Индустриален капитал-холдинг“ АД спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни (разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице), като изключения се допускат само в случаите, предвидени в закон.
„Индустриален капитал-холдинг“ АД не обработва лични данни за целите на директен маркетинг и не предоставя лични данни за такива цели.
При посещение на сайта ни www.hika-bg.com, лични данни, като IP адрес могат да се събират и чрез използването на „бисквитки“ (cookies).

2. ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме и обработваме Ваши лични данни до степента, която е необходима в рамките на нашите дейности. Ние може да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

Данните, които обработваме за Вас, могат да бъдат предоставени директно от Вас или да бъдат получени от други източници за потвърждаване на нашите бази данни с цел извършването на нашите договорни и законови задължения, например:

Като публично акционерно дружество „Индустриален капитал-холдинг“ АД не разполага с книга на акционерите. Съгласно закона, книгата на акционерите на публичните дружества се генерира, съхранява и променя от Централен депозитар. В изпълнение на законовите изисквания ние получаваме от Централен депозитар списък на акционерите на „Индустриален капитал-холдинг“ АД с цел провеждане на общо събрание на акционерите и за изплащане на дивидент.
„Индустриален капитал-холдинг“ АД не събира личните данни на акционерите за вписването им в акционерната книга и няма право да прави промени в нея.
Промени в данните на акционерите се правят само от Централния депозитар чрез лицензиран инвестиционен посредник, който има права на регистрационен агент.

3. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

„Индустриален капитал-холдинг“ АД прилага необходимите технически и организационни мерки за защита на Вашите данни от всякакви неправомерни действия, вкл. загуба и непозволен достъп. Те включват ограничаване на достъпа до лични данни, стриктно следване на приетите Правила за мерките и средствата за защита на личните данни, подходящо обучение на лицата, отговорни за обработването на лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи.
Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на личните Ви данни, ще Ви уведомим без ненужно забавяне в подходящ срок след узнаването, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за Вашите права и свободи.

4. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните Ви данни се събират и обработват с оглед:

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „Индустриален капитал-холдинг“ АД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните.

5. ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни могат да бъдат събрани от нас чрез:

Когато кореспондирате с нас по имейл или попълните заявление за изплащане на дивидент в качеството си на акционери, Вие декларирате, че предоставяте по собствено желание личните си данни, съдържащи се в заявлението и давате съгласие да бъдат обработвани за целите на изплащане на дължимия ми дивидент от дружеството.

6. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за определен период от време, който се определя от:

Всеки списък за изплащане на дивидент се съхранява до изтичане на общия давностен срок, с който се погасява паричното вземане, който е 5 години от началната дата на изплащане на дивидента.
Данните Ви като контрагент (при договорни отношения) се съхраняват съгласно изискванията на закона за срок от 10 години след годината на прекратяване на правоотношението, при отчитане на сроковете за съхранение на счетоводна информация.
Предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработваме за по-дълъг период от време.

7. НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

В определени случаи „Индустриален капитал-холдинг“ АД обработва данните с подкрепата на професионални партньори, а именно банки, одитори, адвокати, счетоводни фирми, нотариуси, куриери и др.
Нашите партньори са внимателно подбрани и гарантират, че са предприели подходящи правни, технически и организационни мерки, за да осигурят обработката на данните Ви в съответствие с приложимото законодателство за защита на лични данни.

8. РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не разкриваме личните Ви данни, освен ако предоставянето на определена информация не е задължително по закон. При извънредни обстоятелства е възможно да предоставим Ваши лични данни на компетентни публични органи и/или надзорни органи в производства пред тях, или на друго лице, когато се изисква от нас по закон. В определени случаи от нас може да бъде изискано да разкрием информация: в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение; въз основа споразумение между нас и друг/и администратор/и или обработващ/и лични данни, в съответствие с изискванията на действащото законодателство; при дадени от Вас инструкции или инструкции на лице, упълномощено от Вас. Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или които могат да ги получат от наше име, да гарантират тяхната поверителност и да ги управляват съгласно законовите изисквания.

9. ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

10. ВРЪЗКА С НАС

Въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни, можете да изпращате на адрес: 1000 София, ул. “Бачо Киро” № 8
тел. +(359)2 980 26 48; ел. поща: office@hika-bg.com