LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

Общи събрания

16.06.2023 г.

На 16.06.2023 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Списък на присъстващите
Упражнени гласове чрез представители
Условия и ред за изплащане на дивидентите

23.06.2022 г.

На 23.06.2022 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Списък на присъстващите
Упражнени гласове чрез представители
Условия и ред за изплащане на дивидентите

15.06.2021 г.

На 15.06.2021 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Списък на присъстващите
Упражнени гласове чрез представители
Условия и ред за изплащане на дивидентите

12.08.2020 г.

На 11.08.2020 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Списък на присъстващите
Упражнени гласове чрез представители
Условия и ред за изплащане на дивидентите

13.06.2019 г.

На 13.06.2019 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Списък на присъстващите
Упражнени гласове чрез представители
Условия и ред за изплащане на дивидентите

26.06.2018 г.

На 26.06.2018 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Условия и ред за изплащане на дивидентите

28.06.2017 г.

На 28.06.2017 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Условия и ред за изплащане на дивидентите

01.09.2016 г.

На 01.09.2016 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол

10.06.2016 г.

На 10.06.2016 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Протокол

10.06.2015 г.

На 10.06.2015 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Протокол

26.06.2014 г.

На 25.06.2014 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Протокол
Списък на упражнените гласове

17.06.2013 г.

Днес 17.06.2013 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2012 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Решава печалбата на дружеството за 2011 г. да не се разпределя под формата на дивидент и да остане в дружеството като неразпределена печалба;
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
8. Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
9. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., експерт-счетоводител "Алфа одит груп" ООД, с отговорен одитор г-н Стоян Асенов Донев, диплом №509;
10.Взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството;
11.Приема «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите»;

Протокол

Списък на упражнените гласове

31.05.2012 г.

Днес 31.05.2012 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2011 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Решава печалбата на дружеството за 2011 г. да не се разпределя под формата на дивидент и да остане в дружеството като неразпределена печалба;
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
8. Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
9. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г., експерт-счетоводител "Алфа одит груп" ООД, с отговорен одитор г-н Стоян Асенов Донев, диплом №509;

Протокол

21.06.2011 г.

Днес 21.06.2011 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2010 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Решава да се покрият загубата от 2009 г. в размер на 184 406.26 лв. и загубата за 2010 г. в размер на 161 785.63 лв. за сметка на част от неразпределената печалба за предходни години;
7. Решава и увеличава капитала на дружеството от 7 775 980 лева на
15 551 960 лева чрез превръщане на неразпределената печалба за предходни години и част от резервите в капитал по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от ТЗ, чрез издаване на нови 7 775 980 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв., равни на 7 775 980 лв. като новите акции, които се издават, се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Избира за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала, доколкото това е нужно, да бъде избран "БенчМарк Финанс" АД. В съответствие с чл.112б, ал.2 и чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
9. Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите г-н Христо Владов Хинов, ЕГН: 8204133045;
10. Избира г-н Живко Петров Арнаудов, ЕГН: 4607116645 за член на Съвета на директорите на дружеството;
11. Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;
12. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г., експерт-счетоводител "Алфа одит груп" ООД, с отговорен одитор г-н Стоян Асенов Донев, диплом №509;

Протокол

15.10.2010 г.

Днес 15.10.2010 год., в гр. София, ул."Бачо Киро" №8, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Общо събрание на акционерите освобождава г-н Живко Петров Арнаудов от Съвета на директорите;
2. Общо събрание на акционерите избира г-н Христо Владов Хинов, ЕГН: 8204133045 за член на Съвета на директорите;

Протокол

Списък на акционерите, присъствали на събранието

21.06.2010 г.

Днес 21.06.2010 год., в гр. София, жк “Младост 1” в читалище “Младост”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2009 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Не разпределя печалба под формата на дивиденти, тъй като финансовият резултат на дружеството за 2009 г. е отрицателен и не е налице печалба, която да бъде разпределяна;
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г
8. Приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
9. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г., Стоян Асенов Донев, диплом №509;

Протокол

26.06.2009 г.

Днес 26.06.2009 год., в гр. София, жк “Младост 1” в читалище “Младост”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
3. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
4. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
5. Решава печалбата на дружеството за 2008 г., в размер на 3 192 301.52 лв., да не се разпределя под формата на дивиденти и да остане в дружеството като неразпределена печалба;
6. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г
7. Приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;
8. Преизбира членовете на съвета на директорите за нов мандат от пет години;
9. Избира одитен комитет на дружеството в следния състав: Теменужка Раденкова, Ботьо Ботев и Стефан Минчев;
10. Определя мандата на одитния комитет за пет години и определя възнаграждение за всеки от членовете на одитния комитет в размер на 500 лв. годишно;
11. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г., Стоян Донев, диплом №509;
12. Приема промени в устава на дружеството във връзка с приетите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Протокол

18.06.2008 г.

            Днес 18.06.2008 год., в гр. София, жк “Младост 1” в читалище “Младост”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Дневен ред:

1. приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
2. приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 год.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
4. вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2007 г.
5. избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
6. разни.                                         

Решения на общото събрание:

1.1. ПРИЕМА отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.
1.2. ПРИЕМА и ОДОБРЯВА одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
2. ПРИЕМА отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 год.
3. ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ членовете на съвета на директорите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2007 год.
4. РЕШАВА печалбата на дружеството за 2007 год., в размер на 3 179 х. лв.,да не се разпределя като дивиденти и да остане в дружеството като неразпределена печалба.
5. ИЗБИРА за експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г., “Алфа одит груп” - ООД, София, с отговорен одитор Стоян Донев - диплом № 509.

Протокол от Общото събрание

26.06.2007 г.

На проведено ОСА от 26.06.2007 год. на Индустриален Капитал Холдинг АД-София /HIKA/ са взети следните решения:
- Увеличива капитала на дружеството от 1 943 995 лв. на 7 775 980 лв., чрез издаване на нови 5 831 985 обикновени безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв., равни на 5 831 985  лв., като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на дружеството по реда на чл.197, ал.1 ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. В съответствие с чл.197, ал.З ТЗ новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на чл.197, ал.1 ТЗ, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му;
- Промени в устава на дружеството;
Правото да получат нови акции имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 10.07.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да получи нови акции, е 06.07.2007 год.

01.06.2007 г.


На проведено ОСА от 01.06.2007 год. на Индустриален Капитал Холдинг АД-София, са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.; - Не разпределя дивидент за 2006 год.;
- Част от неразпределената печалба да бъде използвана за увеличаване капитала на дружеството със собствени средства, а остатъкът от нея да остане като неразпределена печалба;
- Конкретния размер на частта от печалбата, с който да се увеличи капиталът на дружеството, да бъде определен с решение на следващото общо събрание, свикано за 26.06.2007 год. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и на което ще бъдат обсъдени и поставени на гласуване въпросите по т. 6 и 7 от дневния ред за увеличаване на капитала по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ и за съответни промени в устава на дружеството. За разглеждане на въпросите по т. 6 и 7 от дневния ред за увеличаване на капитала не е налице изискуемия кворум по чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

14.06.2006 г.

На проведено Общо събрание на акционерите на 14.06.2006 год. на Индустриален капитал-холдинг АД са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2005 год.;
- Приема решение печалбата за 2005 год. в размер на 208 495.35 лв. да остане като неразпределена печалба
.