LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

Права на акционерите

            /1/ Акционери на ДРУЖЕСТВОТО  могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.
/2/ Акционерите на ДРУЖЕСТВОТО имат право:
1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. да бъдат избирани в съвета на директорите;
3. на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
4. на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
5. да придобият част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответствува на дела им в капитала до увеличението;
6. да се запознават с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
7. да упълномощават друго лице да ги представлява в Общото събрание при спазване на изискванията, предвидени в закона и този устав.
/3/ Правото на глас в общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличение на неговия капитал в търговския регистър.
/4/ Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на ДРУЖЕСТВОТО, могат да предявят пред съда исковете на ДРУЖЕСТВОТО срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и ДРУЖЕСТВОТО.
/5/ Лицата по ал. 4 могат:
1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на ДРУЖЕСТВОТО за обезщетение на вреди, причинени на ДРУЖЕСТВОТО от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на ДРУЖЕСТВОТО;
2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на ДРУЖЕСТВОТО и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
/6/ Съдът се произнася незабавно по исканията по ал. 5, т. 2 и 3.