LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

Новини

31.08.2023 г.

Декларации по чл.114б

Иван Делчев
Милко Ангелов
Димитър Тановски

16.06.2023 г.

На 16.06.2023 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Списък на присъстващите
Упражнени гласове чрез представители
Условия и ред за изплащане на дивидентите

12.05.2023 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 16-06-2023г. от 10:30 часа в София, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.
3. Приемане на годишния доклад за 2022 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.
11. Разни.

Покана
Доклад на одитния комитет
Годишен неконс.финансов отчет за 2022 г. и Доклад на независимия одитор
Годишен конс.финансов отчет за 2022 г. и Доклад на независимия одитор
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Отчет на ДВИ
Препоръка на Одитния комитет

20.04.2023 г.

Уведомяваме Ви, че Димитър Цанев Анев е назначен по трудов договор в Индустриален капитал-холдинг АД на длъжност Директор за връзки с инвеститорите, считано от 20.04.2023 г.

Уведомление>

23.06.2022 г.

На 23.06.2022 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Списък на присъстващите
Упражнени гласове чрез представители
Условия и ред за изплащане на дивидентите

05.05.2022 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 23-06-2022г. от 10:30 часа в София, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.
3. Приемане на годишния доклад за 2021 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2021 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;
10. Определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите;
11. Определяне на нов размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите;
12. Избор на регистриран одитор за 2022 г.
13. Разни.

Покана
Доклад на одитния комитет
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2021 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2021 г. и Доклад на независимия одитор
Годишен конс.финансов отчет за 2021 г.
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Отчет на ДВИ
Препоръка на Одитния комитет

15.06.2021 г.

На 15.06.2021 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Списък на присъстващите
Упражнени гласове чрез представители
Условия и ред за изплащане на дивидентите

29.04.2021 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 15-06-2021г. от 10:30 часа в София, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
3. Приемане на годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2020 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
10. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
11. Определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите;
12. Избор на регистриран одитор за 2021 г.
13. Разни.

Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2020
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2020 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2020 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2020 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2020 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2020 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2020 г.
Годишен доклад за дейността за 2020 г.
Декларация от одитора
Проект на политика за възнагражденията на СД
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Отчет на ДВИ
Препоръка на Одитния комитет

15.09.2020 г.

Списък на клоновете на ОББ, които ще изплащат дивидент за 2019 г.

12.08.2020 г.

На 11.08.2020 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Списък на присъстващите
Упражнени гласове чрез представители
Условия и ред за изплащане на дивидентите

01.07.2020 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 11-08-2020г. от 10:30 часа в София, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
3. Приемане на годишния доклад за 2019 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2019 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2020 г.
11. Освобождаване от длъжност на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ на член на Съвета на директорите – г-н Живко Петров Арнаудов, поради констатирана смърт (за сведение – приложен акт за смърт);
12. Освобождаване на гаранцията, предоставена от г-н Живко Петров Арнаудов, на основание чл. 116в, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК;
13. Избор на нов член на Съвета на директорите;
14. Разни.

Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2019
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2019 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2019 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2019 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2019 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2019 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2019 г.
Годишен доклад за дейността за 2019 г.
Декларация от одитора
Декларация от одитора за консолидирания отчет
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Отчет на ДВИ
Препоръка на Одитния комитет
Свидетелство за съдимост
Препис от смъртен акт
Декларация по чл.234, ал,2 и ал.3 от ТЗ
Декларация по чл.116a от ЗППЦК
Междинен отчет към 31.05.2020 г.
Пояснителни бележки към междинен отчет към 31.05.2020 г.

19.06.2020 г.

Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета

Уведомление от Профи-Т ООД
Уведомление от Димитър Тановски

16.06.2020 г.

Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета

Уведомление от Дениде ООД
Уведомление от Манг ООД
Уведомление от Профи-Т ООД
Уведомление от Балкарс консорциум ЕООД

29.04.2020 г.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Съобщение по чл. 148б от ЗППЦК. В Индустриален капитал-холдинг АД постъпи уведомление от ПОД Алианц България за разкриване на дялово участие. След разпореждане с акции, общото дялово участие в капитала на Индустриален капитал-холдинг АД на пенсионните фондове, управлявани от ПОД Алианц България, се променя от 6.92% на 4.67%.

20.12.2019 г.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Съобщение по чл. 148б от ЗППЦК. В Индустриален капитал-холдинг АД постъпиха уведомления от ПОД Алианц България и ЗУПФ Алианц България за разкриване на дялово участие. След разпореждане с акции, общото дялово участие в капитала на Индустриален капитал-холдинг АД на пенсионните фондове, управлявани от ПОД Алианц България, се променя от 12.29% на 6.92%, а на ЗУПФ Алианц България се променя от 6.85% на 4.79%.

20.12.2019 г.

Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета

Уведомление от Дениде ООД
Уведомление от Манг ООД
Уведомление от Профи-Т ООД
Уведомление от Балкарс консорциум ЕООД

20.12.2019 г.

На 19.12.2019 година „Индустриален капитал – Холдинг“ АД изкупи 100 000 (сто хиляди) броя собствени акции, представляващи малко над 0.63% от капитала на дружеството. Обявената процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Индустриален капитал – Холдинг“ АД се прекратява като успешно приключила.

18.12.2019 г.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Съветът на директорите на Индустриален капитал-холдинг АД взе решение да обяви начало на процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитара на Индустриален капитал-холдинг АД при следните условия:
1. Определя брой акции, подлежащи на обратно изкупуване до 100 000 броя акции (словом: сто хиляди). Посоченият максимален брой акции се отнася единствено за настоящата процедура по обратно изкупуване, като не ограничава Съвета на директорите да приема последващи решения за обратно изкупуване, в рамките на максимално допустимото количество акции, подлежащи на обратно изкупуване - 471 224 бр. акции и срок от 5 г., определени с решение на Общото събрание на акционерите от 13.06.2019 г.
2. Определя начална дата на обратното изкупуване – 19.12.2019 година.
3. Определя краен срок на обратното изкупуване и заплащане на изкупените акции – 31.01.2020 година. При изкупуване на максимално обявения за обратно изкупуване брой акции по т.1, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.
4. Определя цена на обратното изкупуване:
- минимален размер на цена на обратно изкупуване от 1.90 (словом: едно и деветдесет) лева за един брой акция, и
- максимален размер на цена на обратно изкупуване от 2.00 (словом: два ) лева за един брой акция.
5. Избира Карол АД, с ЕИК 831445091 за лицензиран инвестиционен посредник, на който да бъде дадена поръчката за обратното изкупуване.

14.11.2019 г.

Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета

Уведомление от Иван Делчев
Уведомление от Милко Ангелов
Уведомление от Димитър Тановски
Уведомление от Цоко Савов

03.09.2019 г.

ДО
Комисия за финансов надзор
Българска фондова борса – София АД
Инвестиционната общност

Относно: Уведомление по чл.112б, ал.12 от ЗППЦК Уведомление по чл.24, ал.1 от Наредба №2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

„Индустриален капитал – Холдинг“ АД Ви уведомява за приключване и резултатите от предлагане на 157 074 обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка, с номинална стойност един лев всяка, при общ размер на емисията 157 074 лева, съгласно решение на ОСА, проведено на 13.06.2019 г. за увеличаване на капитала на дружеството по чл.112, ал.3 от ЗППЦК. Резултатите от подписката са, както следва: Дата на приключване на публичното предлагане: 31.08.2019 г. Съветът на директорите на свое заседание от 03.09.2019 г. констатира приключване на подписката. Общ брой записани акции: 157 074 броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка. Сума, получена срещу записаните акции: 157 074 лева. Размер на капитала след увеличението: 15 864 544 лева.

13.06.2019 г.

На 13.06.2019 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Списък на присъстващите
Упражнени гласове чрез представители
Условия и ред за изплащане на дивидентите

25.04.2019 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 13-06-2019г. от 10:30 часа в София, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
3. Приемане на годишния доклад за 2018 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2018 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
10. Вземане на решение за увеличение на капитала на Индустриален капитал-холдинг АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК;
11. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството
12. Избор на регистриран одитор за 2019 г.
13. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат;
14. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
15. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов петгодишен мандат, които са представили изискуемите декларации съгласно чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия одит;
16. Определяне възнагражденията на членовете на одитния комитет;
17. Приемане на нов устав на дружеството;
18. Изменения в Политиката за възнагражденията;
19. Разни.

Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2018
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2018 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2018 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2018 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2018 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2018 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2018 г.
Годишен доклад за дейността за 2018 г.
Декларация от одитора
Декларация от одитора за консолидирания отчет
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Отчет на ДВИ
Препоръка на Одитния комитет
Свидетелство за съдимост
Декларации от членовете на Одитния комитет
Проект на устав

10.07.2018 г.

ДОКУМЕНТ-ПРЕПРАТКА към цялата информация за 2017 година, публикувана или предоставена на разположение на обществеността през последните 12 месеца

26.06.2018 г.

На 26.06.2018 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Условия и ред за изплащане на дивидентите

10.05.2018 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 26-06-2018г. от 10:30 часа в София, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г
3. Приемане на годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2017 г
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.
11. Вземане на решение за увеличение на капитала на Индустриален капитал-холдинг АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК;
12. Определяне на нов размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
13. Промени в одитния комитет;
14. Разни.

Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2017
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2017 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2017 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2017 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2017 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2017 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2017 г.
Годишен доклад за дейността за 2017 г.
Декларация от одитора
Декларация от одитора за консолидирания отчет
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Отчет на ДВИ
Автобиография и декларация

28.06.2017 г.

На 28.06.2017 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Условия и ред за изплащане на дивидентите

16.05.2017 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 28-06-2017г. от 10:30 часа в София, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г
3. Приемане на годишния доклад за 2016 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2016 г
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2017 г.
11. Приемане на Статут (правила за работа) на одитния комитет;
12. Промени в одитния комитет;
13. Разни.

Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2016
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2016 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2016 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2016 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2016 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2016 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2016 г.
Годишен доклад за дейността за 2016 г.
Декларация от одитора
Декларация от одитора за консолидирания отчет
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Отчет на ДВИ
Автобиография
Статут (Правила) за работа на Одитния комитет

01.09.2016 г.

На 01.09.2016 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол

11.07.2016 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 01-09-2016г. от 10:30 часа в София - 1000, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Промени в устава на дружеството; Предложение за решение: Член 33, ал. 1 се променя както следва:" ДРУЖЕСТВОТО се управлява от съвет на директорите, който се състои от шест члена."
2. Освобождаване на член на съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Ваня Атанасова Божинова - Иванова като член на съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 30, т 4 от устава на дружеството.

Протокол

10.06.2016 г.

На 10.06.2016 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Протокол

27.04.2016 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 10-06-2016г. от 10:30 часа в София-1000, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2015 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г
10. Избор на регистриран одитор за 2016 г.;
11. Промени в устава на дружеството;
12. Освобождаване на член на съвета на директорите;
13. Разни

Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2015
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2015 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2015 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2015 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2015 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2015 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2015 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Годишен доклад за дейността за 2015 г.
Отчет на ДВИ

10.06.2015 г.

На 10.06.2015 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Протокол

27.04.2015 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 10-06-2015г. от 10:30 часа в София - 1000, ул.Бачо Киро 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите ;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2015 г.;
11. Промяна на цената на обратно изкупуване на акции;


Дневен ред
Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2014
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2014 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2014 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2014 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2014 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2014 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2014 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Годишен доклад за дейността за 2014 г.
Отчет на ДВИ

26.06.2014 г.

На 25.06.2014 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Протокол
Списък на упражнените гласове

13.05.2014 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 25-06-2014г. от 09:30 часа в София - 1000, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г;
3. Приемане на годишния доклад за 2013 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите ;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г
10. Вземане на решение за емитиране на обезпечен облигационен заем в размер от 3 000 000 евро до 5 000 000 евро с лихвено плащане за срок до 10 години при лихва от 3% до 7% платима на шестмесечие
11. Вземане на решение Индустриален Капитал Холдинг АД да учреди в полза на банката-довереник на облигационерите по облигационния заем по т. 10 залог на ценни книжа или имущество, собственост на дружеството в зависимост от пазарната ситуация в полза на банката-довереник на облигационерите по облигационния заем по т. 10;
12. Вземане на решение да упълномощи и възложи на Съвета на директорите да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на решенията за емитиране на облигационен заем;
13. Вземане на решение за приемане на актуализирана «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите», вследствие натрупания опит от прилагането й;
14. Избор на съвет на директорите;
15. Определяне на мандата на съвета на директорите и размера на възнагражденията на неговите членове
16. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството
17. Определяне на мандата на одитния комитет /и размера на възнаграждението на неговите членове;
18. Избор на регистриран одитор за 2014 г
19. Разни


Дневен ред
Покана
Одитен комитет
Доклад на одитния комитет
CV - Съвет на директорите
Декларация по чл.116а
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2013
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2013 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2013 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2013 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2013 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2013 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2013 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Дългосрочна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Политика за възнагражденията на членовете на СД
Годишен доклад за дейността за 2013 г.
Отчет на ДВИ
Свидетелство за съдимост

17.06.2013 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На проведеното на 17.06.2013 г. общо събрание на акционерите на "Индустриален капитал-холдинг" АД е взето решение за обратно изкупуване на собствени акции:
"След проведено гласуване по т.10 от дневния ред общото събрание на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следните решения:
1. Дружеството ще извърши обратно изкупуване на собствени акции съгласно чл. 187б ТЗ и в съответствие с правилата на чл. 111 ЗППЦК
2. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, ще бъде 466 558 (четиристотин шестдесет и шест хиляди и петстотин петдесет и осем).
3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 1,30 (едно цяло и тридесет стотни) лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 2,50 (две цяло и петдесет стотни) лв
4. Съветът на директорите ще извърши обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството в срок до 5 (пет) години;
5. Общото събрание овластява съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималният брой акции, Общото събрание овластява съвета на директорите по своя преценка да удължи срока за изкупуване до 17.05.2018 г. В случай на изкупуване на максимално обявения за обратно изкупуване брой акции - 466 558, процедурата по обратно изкупуване се прекратява като успешно приключила.
6. Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание.
7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени на дружеството акции след извършването на обратното изкупуване
8. . Овластява Съвета на директорите да избере инвестиционен посредник, на който да се даде поръчка за изкупуването съобразно с решенията по т.1., т.2., т.3. и т.4. от дневния ред съобразно с правилата и условията на чл. 111 от ЗППЦК и всякакви други приложими специални правила на ЗППЦК. Възлага на Съвета на директорите да сключи договор за възлагане с избрания инвестиционен посредник
9. Възлага на Съвета на директорите да отправи уведомление до Комисията за финансов надзор съобразно с правилата на ЗППЦК най-късно до края на работния ден, предхождащ началната дата на обратното изкупуване."

17.06.2013 г.

Днес 17.06.2013 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2012 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Решава печалбата на дружеството за 2011 г. да не се разпределя под формата на дивидент и да остане в дружеството като неразпределена печалба;
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
8. Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
9. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., експерт-счетоводител "Алфа одит груп" ООД, с отговорен одитор г-н Стоян Асенов Донев, диплом №509;
10.Взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството;
11.Приема «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите»;

Протокол

Списък на упражнените гласове

29.04.2013 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 17-06-2013г. от 09:30 часа в София - 1000, ул. Бачо Киро 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2012 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; ;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.;
8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
9. Избор на регистриран одитор за 2013 г.
10.Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството;
11.Приемане на «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите»;
12.Разни.

Годишен доклад
Годишен консолидиран доклад
Годишен доклад на одитния комитет
Годишен финансов отчет и одиторски доклад
Консолидиран годишен отчет и одиторски доклад
Доклад за дейността на ДВИ
Покана
Протокол
Политика за възнагражденията
Образец на пълномощно

31.05.2012 г.

Днес 31.05.2012 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2011 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Решава печалбата на дружеството за 2011 г. да не се разпределя под формата на дивидент и да остане в дружеството като неразпределена печалба;
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
8. Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
9. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г., експерт-счетоводител "Алфа одит груп" ООД, с отговорен одитор г-н Стоян Асенов Донев, диплом №509;

Протокол

19.04.2012 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 31-05-2012г. от 09:30 часа в София - 1000, ул. Бачо Киро 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2011 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; ;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.;
8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
9. Избор на регистриран одитор за 2012 г.

Годишен доклад
Годишен консолидиран доклад
Годишен доклад на одитния комитет
Годишен финансов отчет и одиторски доклад
Консолидиран годишен отчет и одиторски доклад
Доклад за дейността на ДВИ
Покана
Образец на пълномощно

12.07.2011 г.

ДОКУМЕНТ-ПРЕПРАТКА към цялата информация за 2010/2011 година, публикувана или предоставена на разположение на обществеността през последните 12 месеца

21.06.2011 г.

Днес 21.06.2011 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2010 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Решава да се покрият загубата от 2009 г. в размер на 184 406.26 лв. и загубата за 2010 г. в размер на 161 785.63 лв. за сметка на част от неразпределената печалба за предходни години;
7. Решава и увеличава капитала на дружеството от 7 775 980 лева на
15 551 960 лева чрез превръщане на неразпределената печалба за предходни години и част от резервите в капитал по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от ТЗ, чрез издаване на нови 7 775 980 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв., равни на 7 775 980 лв. като новите акции, които се издават, се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Избира за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала, доколкото това е нужно, да бъде избран "БенчМарк Финанс" АД. В съответствие с чл.112б, ал.2 и чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
9. Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите г-н Христо Владов Хинов, ЕГН: 8204133045;
10. Избира г-н Живко Петров Арнаудов, ЕГН: 4607116645 за член на Съвета на директорите на дружеството;
11. Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;
12. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г., експерт-счетоводител "Алфа одит груп" ООД, с отговорен одитор г-н Стоян Асенов Донев, диплом №509;

Протокол

09.05.2011 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2011г. от 09:30 часа в София - 1000, ул. "Бачо Киро" № 8, София-1000, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2010 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Приемане на решение относно годишния финансов резултат за 2010 г.;
7. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.197 и чл. 246 от ТЗ чрез превръщане неразпределената печалба на дружеството натрупана към 31.12.2010 г. и част от резервите в капитал.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.;
9. Освобождаване от длъжност член на Съвета на директорите;
10. Избор на нов член на Съвета на директорите;
11. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;
12. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
13. Приемане на промени в устава на дружеството във връзка с увеличението в капитала;
14. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +029802648

Дневен ред
Годишен отчет и одиторски доклад
Доклад за дейността
Годишен консолидиран отчет и одиторски доклад
Годишен консолидиран доклад за дейността
Отчет на ДВИ
Протокол от заседание на СД
Декларация
Декларация
Образец на пълномощно

19.01.2011 г.

Индустриален капитал-холдинг АД продаде притежавания минотарен пакет в размер на 32 398 акции /0,26% от общия капитал/ от капитала на Хюндай хеви индъстрис и ко АД.

14.12.2010 г.

На 14.12.2010 г. в дружеството е постъпило Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество от ЗУПФ "Алианц България". На основание чл. 145 ЗППЦК уведомяваме заинтересованите лица, че на 11.12.2010 г.ЗУПФ "Алианц България" е увеличил дяловото си участие в капитала на "Индустриален капитал-холдинг" АД от 4,97% на 5,05% като е закупил 6 251 акции от капитала на дружеството.

Сканирано Уведомление от ЗУПФ "Алианц България" на основание чл. 145 ЗППЦК

15.10.2010 г.

Днес 15.10.2010 год., в гр. София, ул."Бачо Киро" №8, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Общо събрание на акционерите освобождава г-н Живко Петров Арнаудов от Съвета на директорите;
2. Общо събрание на акционерите избира г-н Христо Владов Хинов, ЕГН: 8204133045 за член на Съвета на директорите;

Протокол

Списък на акционерите, присъствали на събранието

07.09.2010 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-10-2010г. от 09:30 часа в София - 1000, ул. Бачо Киро № 8, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на член на Съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Живко Петров Арнаудов от Съвета на директорите; 2. Избор на нов член на Съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Христо Владов Хинов, ЕГН: 8204133045, л.к. № 625542312, изд. на 15.01.2009 г. от МВР София за член на съвета на директорите; 3. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +980 26 48.

Дневен ред
Материали
Автобиография

21.06.2010 г.

Днес 21.06.2010 год., в гр. София, жк “Младост 1” в читалище “Младост”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2009 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Не разпределя печалба под формата на дивиденти, тъй като финансовият резултат на дружеството за 2009 г. е отрицателен и не е налице печалба, която да бъде разпределяна;
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г
8. Приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
9. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г., Стоян Асенов Донев, диплом №509;

Протокол

10.05.2010 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2010г. от 09:00 часа в София - 1000, жк. Младост 1, читалище Младост, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 3. Приемане на годишния доклад за 2009 г. на одитния комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2009 г. на одитния комитет на дружеството; 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; 5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; 6. Приемане на решение относно годишния финансов резултат за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите констатира, че финансовият резултат на дружеството за 2009 г. е отрицателен, поради което не е налицe печалба, която да бъде разпределена под формата на дивиденти; 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. 9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложение на одитния комитет; 10. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 2 980 26 48.

Материали:

Протокол от заседание на СД
Годишен неконсолидиран финансов отчет
Годишен консолидиран финансов отчет
Покана
Отчет на ДВИ
Доклад на одитния комитет
Образец на пълномощно

26.06.2009 г.

Днес 26.06.2009 год., в гр. София, жк “Младост 1” в читалище “Младост”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
3. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
4. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
5. Решава печалбата на дружеството за 2008 г., в размер на 3 192 301.52 лв., да не се разпределя под формата на дивиденти и да остане в дружеството като неразпределена печалба;
6. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г
7. Приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;
8. Преизбира членовете на съвета на директорите за нов мандат от пет години;
9. Избира одитен комитет на дружеството в следния състав: Теменужка Раденкова, Ботьо Ботев и Стефан Минчев;
10. Определя мандата на одитния комитет за пет години и определя възнаграждение за всеки от членовете на одитния комитет в размер на 500 лв. годишно;
11. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г., Стоян Донев, диплом №509;
12. Приема промени в устава на дружеството във връзка с приетите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Протокол

21.05.2009 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-06-2009г. от 09:00 часа в София - 1000, жк. Младост, читалище Младост, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г; 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г 7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; 8. Избор на съвет на директорите; 9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; 10. Определяне на мандата на одитния комитет /и размера на възнаграждението на неговите членове/; 11. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; 12. Вземане на решения за промени в устава на дружеството във връзка с приетите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Материали за събранието:

Покана
Образец на пълномощно
Годишен доклад
Отчет на ДВИ
Предложение
Одитиран неконсолидиран годишен финансов отчет за 2008
Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2008

18.06.2008 г.

            Днес 18.06.2008 год., в гр. София, жк “Младост 1” в читалище “Младост”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Дневен ред:

1. приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
2. приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 год.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
4. вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2007 г.
5. избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
6. разни.                                         

Решения на общото събрание:

1.1. ПРИЕМА отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.
1.2. ПРИЕМА и ОДОБРЯВА одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
2. ПРИЕМА отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 год.
3. ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ членовете на съвета на директорите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2007 год.
4. РЕШАВА печалбата на дружеството за 2007 год., в размер на 3 179 х. лв.,да не се разпределя като дивиденти и да остане в дружеството като неразпределена печалба.
5. ИЗБИРА за експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г., “Алфа одит груп” - ООД, София, с отговорен одитор Стоян Донев - диплом № 509.

Протокол от Общото събрание

02.06.2008 г.

Във връзка с преминаването към новата търговска платформа Xetra от 16 юни БФБ-София ще промени борсовия код на Индустриален Капитал Холдинг АД от HIKA на 4i8.

09.04.2008 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-06-2008г. от 09:00 часа в София 1000, "читалище Младост", жк. Младост 1, при следния дневен ред:

1. приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; предложения за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; ОС приема и одобрява одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; 2. приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 год.; предложение за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 4. вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2007 г.; предложения за решения - ОС решава печалбата на дружеството за 2007 г., да не се разпределя под формата на дивиденти и да остане в дружеството като неразпределена печалба; 5. избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; предложение за решение: ОС избира за експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г., “Алфа одит груп” - ООД, София, с отговорен одитор Стоян Донев - диплом № 509; 6. разни

- Покана
- Отчет на ДВИ
- Отчет 2007
- Одиторски доклад
- Образец на пълномощно
- Годишен доклад