LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

Индустриален капитал-холдинг АД е правоприемник на ПФ „Индустриален капитал” АД, създаден с цел участие в масовата приватизация през 1996 г.

Предмет на дейност

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество; собствена производствена и търговска дейност.
 

Капитал

15 864 544 лв., разпределен в 15 864 544 акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Година на създаване

1996

Собственост

Частно акционерно дружество

Органи на управление

Общо събрание на акционерите
Съвет на директорите

Публичност

Публично дружество регистрирано от Комисията за финансов надзор

Търговия на акции

Българска фондова борса - София
Сегмент акции Standard
Борсов код - стар код - 4i8 и нов код - HIKA

Политика за възнагражденията

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Национален Кодекс

Национален Кодекс за корпоративно управление
Price